Szkolenie w zakresie RODO

.

Szkolenie w zakresie RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) powinno obejmować szeroki zakres tematów. Pozwoli to zapewnić odpowiednią wiedzę i świadomość pracowników na temat przepisów chroniących dane osobowe.

Co jest najważniejsze w RODO?

Szkolenie w zakresie RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) powinno obejmować szeroki zakres tematów. Pozwoli to zapewnić odpowiednią wiedzę i świadomość pracowników na temat przepisów chroniących dane osobowe.

W Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawarte są liczne zasady i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które są ważne dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe. Poniżej przedstawiam najważniejsze aspekty RODO:

 1. Zasada legalności, zgodności i przejrzystości. Przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na jednej z określonych podstaw prawnych, takich jak zgoda osoby, wykonanie umowy, czy obowiązek prawny. Organizacje muszą jasno informować osoby o celach przetwarzania danych oraz udzielić im pełnych informacji na ten temat.
 2. Cel ograniczenia. Dane osobowe powinny być zbierane i przetwarzane tylko w celach, które zostały określone, jasno sprecyzowane i zgodne z prawem.
 3. Minimalizacja danych. Przetwarzanie danych powinno być ograniczone do niezbędnego minimum zgodnie z określonymi celami.
 4. Dokładność danych. Dane osobowe powinny być dokładne i aktualne, a w razie potrzeby należy je aktualizować.
 5. Okres przechowywania. Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane powinny być usunięte lub zanonimizowane.
 6. Bezpieczeństwo danych. Organizacje muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane. RODO przewiduje szereg praw dla osób, których dane są przetwarzane, takich jak prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Obowiązek informacyjny. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, organizacje muszą dostarczyć osobom, których dane są zbierane, pełne informacje na temat celów i zasad przetwarzania.
 9. Inspektor ochrony danych (IOD). Niektóre organizacje są zobowiązane do powołania inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Zgody na przetwarzanie danych. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych może wymagać uzyskania zgody od osoby, której dane dotyczą. Zgoda musi być dobrowolna, jasna i łatwa do wycofania.

Szkolenie w zakresie RODO. Kluczowe elementy do przekazania

 1. Wprowadzenie do RODO. Przedstawienie podstawowych zasad i celów RODO oraz ich znaczenia dla organizacji i jednostek przetwarzających dane.
 2. Pojęcia kluczowe. Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z RODO, takich jak dane osobowe, administrator danych, procesor, podmiot danych, przetwarzanie danych, inspektor ochrony danych, zgoda, naruszenie danych itp.
 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych, w tym zasady legalności, uczciwości, przejrzystości, celowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania danych, integralności i poufności.
 4. Prawa podmiotów danych. Zapoznanie uczestników z prawami, jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane, takimi jak prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Zasady bezpieczeństwa danych. Omówienie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia danych osobowych, w tym zarządzanie dostępem, szyfrowanie, audyt, monitorowanie incydentów i procedury reagowania na naruszenia danych.
 6. Procedury zgody na przetwarzanie danych. Przedstawienie zasad dotyczących uzyskiwania i dokumentowania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informowanie podmiotów danych o celach, zakresie i sposobach przetwarzania.
 7. Postępowanie w przypadku naruszenia danych. Wyjaśnienie procedur, jakie należy podjąć w przypadku naruszenia danych osobowych, w tym raportowanie incydentu, powiadomienie organu nadzorczego i podmiotów danych oraz opracowanie planu działań naprawczych.
 8. Transfery danych poza obszar EOG. Omówienie zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich i mechanizmów ochrony danych stosowanych w takich przypadkach.
 9. Obowiązki i role w organizacji. Wyjaśnienie obowiązków administratorów danych, podmiotów danych i inspektorów ochrony danych, oraz przybliżenie odpowiedzialności i roli każdej z tych stron.
 10. Wpływ naruszeń i sankcje. Przedstawienie konsekwencji naruszenia przepisów RODO, w tym możliwości nałożenia sankcji finansowych przez organy nadzorcze.
 11. Studium przypadków i praktyczne przykłady. Zaprezentowanie realistycznych scenariuszy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i omówienie, jak zastosować zasady RODO w praktyce.

Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb i specyfiki organizacji oraz uwzględniać rolę i obowiązki poszczególnych pracowników. Ważne jest również regularne uaktualnianie szkolenia w celu dostosowania go do ewentualnych zmian w przepisach i najlepszych praktykach związanych z RODO.

Zanim rozpoczniemy szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych warto przeprowadzić audyt organizacji pod kątem RODO i ochrony danych osobowych.

Tutaj zobaczysz więcej na czym polega audyt RODO

Pozwoli poznać specyfikę działania i potrzeby wybranego podmiotu. Inny nacisk kładzie się w podmiocie, który przetwarza mnóstwo danych wrażliwych (sensorycznych) takim jak szpital a np. firmie, który przetwarza dane zwykłe kupujących w sklepie internetowym.

Długość szkolenia RODO

Głównym celem szkolenia RODO jest edukacja uczestników na temat przepisów RODO oraz zasad ochrony danych osobowych. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności za przetwarzanie danych, przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, zapobiegania naruszeniom RODO oraz skutecznego reagowania na potencjalne incydenty związane z danymi. W zależności od poziomu wiedzy uczestników szkolenie trwa od kilku godzin do jednego dnia. Długość szkolenia może być dostosowana do potrzeb klienta lub branży, w której działa organizacja.

Koszt szkolenia w zakresie RODO

Proszę pamiętać o tym, że koszt szkolenia w zakresie RODO stanowi ułamek tego jakie ryzyko i kary grożą podmiotowi. Organizacje, które nie przestrzegają RODO, mogą być narażone na sankcje finansowe, które mogą sięgać nawet do 4% globalnego obrotu firmy lub 20 milionów euro (w zależności od wyższej kwoty). Dlatego też, zrozumienie i wdrożenie odpowiednich procedur związanych z RODO są niezwykle istotne dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe.

Koszt szkolenia RODO może wahać się w szerokim zakresie. Przede wszystkim zależy od ilości pracowników i specyfiki działania organizacji. Szkolenia online zazwyczaj są tańsze niż stacjonarne, ale to także zależy ilości szkoleniowców, ich doświadczenia, zakresu oraz czasu trwania szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych, dodatkowo może pojawić się koszt związany z wynajmem miejsca, zakwaterowaniem, wyżywieniem, itp.

Warto podkreślić, że szkolenie RODO nie jest jednorazowym działaniem. Powinno być częścią ciągłego procesu edukacyjnego w organizacji. Regularne szkolenia lub aktualizacje są zalecane, aby pracownicy pozostawali świadomi zmian w przepisach i najlepszych praktykach ochrony danych osobowych.

Firma Doering & Partnerzy ma kilka pakietów szkoleniowych, w zależności od rodzaju działalności oraz poziomu zaawansowania uczestników. Pozwoli to na wybór najlepszego rozwiązania dla Państwa.

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content