Klauzula Informacyjna RODO

.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Klient Kontrahent Dostawca

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Doering & Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wł. Łokietka 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930066, NIP 8792735140, REGON 520316781.
Dane do kontaktu: kontakt@doering-partnerzy.pl.

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przygotowanie dedykowanej oferty współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Zawarcie i wykonanie umowy na usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3. Zakup materiałów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
4. Wykonanie ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Marketing usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą.

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane przetwarzane w związku z przygotowaniem dedykowanej oferty współpracy – przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedstawiono ofertę współpracy.
2. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja, a w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
3. Dane przetwarzane w związku z zakupem materiałów i usług – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja, a w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
4. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja, a w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
5. Dane przetwarzane w związku z przesyłaniem informacji handlowych przez Administratora – do momentu cofnięcia zgody.
6. Dane przetwarzane w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora – do momentu cofnięcia zgody.

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

1. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Podmioty współpracujące w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.
3. Podmioty współpracujące w zakresie usług prawnych.
4. Podmioty współpracujące w zakresie usług finansowych.

§5. PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie celów wynikających z realizacji umowy lub obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawa.

§6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są profilowane.

 

Wydanie 1 z dnia 28.10.2021 r.

Skip to content