Audyt RODO

.

Audyt RODO - na czym polega?

Audyt RODO jest związany z przestrzeganiem Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) z dnia 27.04.2018 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Audyt polega na:

 • wykonaniu przeglądu i ocenie procesów,
 • sprawdzeniu aktualności procedur i praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Cel audytu RODO

Celem audytu jest ustalenie, czy organizacja działa zgodnie z wymogami i czy odpowiednio chroni dane osobowe.

To co należy mieć na względzie i co jest priorytetem to każdorazowe podniesienie poprawności ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Podczas audytu RODO oceniane są różne aspekty związane z ochroną danych, takie jak:

 1. Polityki, procedury, instrukcje, formularze dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Mechanizmy zgodności z przepisami RODO.
 3. Procesy zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych i środki techniczne stosowane w celu ochrony danych osobowych.
 5. Procedury informowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 6. Zarządzanie incydentami związanymi z naruszeniem danych osobowych.
 7. Przepływ danych osobowych poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 8. Poziom wiedzy pracowników i przygotowanie szkolenia po audycie.

Częstotliwość audytu RODO

Częstotliwość przeprowadzania audytu zależy przede wszystkim od:

 • rodzaju działalności organizacji,
 • skali przetwarzania danych osobowych i ryzyka związanego z naruszeniem danych.

Audyt RODO powinien być przeprowadzany regularnie, w celu monitorowania zgodności organizacji z przepisami RODO.

Mogą to być audyty:

 • coroczne,
 • cykliczne
 • tuż po wprowadzeniu istotnych zmian w przetwarzaniu danych,
 • w przypadku incydentu związanego z naruszeniem danych osobowych.

Kto powinien przeprowadzić audyt RODO?

Audyt powinna przeprowadzić doświadczona osoba lub zespół, który posiada kwalifikacje
i kompetencje, w tym ukończone kierunkowe studia podyplomowe.

Jeśli organizacja posiada własnego Inspektora Ochrony Danych to właśnie inspektor powinien w ramach swych obowiązków cyklicznie, np. co 6 miesięcy przeprowadzić kontrolę wybranego obszaru zgodnie z programem audytu.

Audyty cykliczne (np. corocznie) należy zorganizować i przeprowadzić przez zewnętrzne firmy audytorskie specjalizujące się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji takich jak Doering & Partnerzy.

Zewnętrzne firmy audytorskie są często preferowane w przypadku bardziej skomplikowanych organizacji, przetwarzające wiele danych, w tym dane sensoryczne (wrażliwe), posiadających oddziały lub gdy wymagane jest niezależne potwierdzenie zgodności.

W każdym przypadku audyt RODO powinien przeprowadzić odpowiednio wyszkolony personel, który ma wiedzę na temat RODO i zrozumienie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Karta audytu RODO

Karta audytu RODO powinna być dostosowana do konkretnych potrzeb i kontekstu organizacji. Przed przeprowadzeniem audytu należy uwzględnić przepisy RODO oraz przewodniki i wytyczne organów nadzorczych w zakresie audytu ochrony danych osobowych.

Poniżej przykładowa karta audytu RODO, która może być wykorzystana do przeprowadzenia audytu związanej z ochroną danych osobowych w organizacji:

 1. Polityka i procedury dotyczące ochrony danych osobowych:
  • Czy organizacja posiada uaktualnioną politykę ochrony danych osobowych?
  • Czy polityka ochrony danych osobowych jasno określa cele i zasady przetwarzania danych osobowych?
  • Czy istnieją pozostałe dokumenty (rejestry, klauzule, procedury i instrukcje) wdrożone w celu zapewnienia zgodności z RODO?
 2. Rejestr czynności przetwarzania:
  • Czy organizacja prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?
  • Czy rejestr jest aktualny i zawiera wymagane informacje zgodnie z RODO?
  • Czy dostęp do rejestru jest odpowiednio kontrolowany?
 3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  • Czy organizacja posiada proces uzyskiwania i dokumentowania zgód na przetwarzanie danych osobowych?
  • Czy zgody są zbierane w sposób zgodny z wymaganiami RODO?
  • Czy istnieje mechanizm do wycofywania zgód przez podmioty danych?
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • Czy organizacja posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych?
  • Czy są wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem danych, takie jak kontrola dostępu, szyfrowanie, monitorowanie incydentów?
  • Czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych?
 5. Prawa podmiotów danych:
  • Czy organizacja ma procedury umożliwiające realizację praw podmiotów danych, takich jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych?
  • Czy procesy realizacji praw podmiotów danych są zgodne z wymaganiami RODO?
 6. Transfery danych poza obszar EOG:
  • Czy organizacja przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
  • Czy są wdrożone odpowiednie mechanizmy ochrony danych, takie jak klauzule umowne, tarcze prywatności?
 7. Monitorowanie incydentów i zgłaszanie naruszeń danych:
  • Czy organizacja posiada procedury monitorowania incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych?
  • Czy istnieje procedura zgłaszania naruszeń danych organowi nadzorczemu i podmiotom danych w przypadku naruszenia?
 8. Współpraca z inspektorem ochrony danych:
  • Czy organizacja ma wyznaczonego inspektora ochrony danych (IOD)?
  • Czy istnieje proces współpracy z IOD-em i raportowania mu incydentów i działań związanych z ochroną danych?
 9. Audyt podwykonawców:
  • Czy organizacja przeprowadza audyty podwykonawców przetwarzających dane osobowe w imieniu organizacji?
  • Czy podwykonawcy są zgodni z wymaganiami RODO i posiadają odpowiednie środki ochrony danych?
 10. Szkolenie pracowników:
  • Czy organizacja zapewnia odpowiednie szkolenia w zakresie RODO dla pracowników?
  • Czy szkolenia są regularnie aktualizowane i dostosowane do zmian w przepisach?
 11. System zarządzania
  • Czy organizacja wdrożyła system zarządzania/zintegrowany system zarządzania?
   Jeżeli tak, proszę wskazać wdrożone normy.
  • Czy organizacja posiada aktualne certyfikaty systemu zarządzania/zintegrowanego systemu zarządzania?
   Jeżeli tak, proszę wskazać zakres certyfikacji, datę ważności certyfikatu, firmę certyfikującą.
  • Jeżeli organizacja wdrożyła system/y zarządzania, a nie jest on certyfikowany, czy w planach jest przeprowadzenie certyfikacji.
   Jeżeli tak, proszę podać planowany termin certyfikacji.
  • Jeżeli organizacja nie wdrożyła systemu zarządzania/ zintegrowanego systemu zarządzania, to czy planuje takie działania?
   Jeżeli tak, proszę wskazać planowany termin wdrożenia systemu.

Powyższe pytania stanowią część zagadnień, które pozwoli na zrozumienie obszarów w zakresie ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy wspólnie rozwiązanie w zakresie utrzymania RODO w Twojej organizacji i szkolenia pracowników.

Skip to content