OFERTA SYGNALISTA

OFERTA SYGNALISTA

Dla Państwa stworzyliśmy kompleksową usługę pod marką SYGNALISTA24.info

Wejdź na jedną z dedykowanych stron i dowiesz się więcej:

https://sygnalista24.info/

https://www.facebook.com/SYGNALISTA24.info

https://www.linkedin.com/showcase/sygnalista24-info

Kanał zgłoszeniowy dla sygnalisty

Dlaczego musisz zwrócić na to uwagę?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii – powszechnie znana jako Dyrektywa o sygnalistach – weszła w życie 16 grudnia 2019 r.

Czas na wdrożenie wymagań przedstawionych w Dyrektywie upłynął 17 grudnia 2021 r.

Do tego momentu wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, a podmioty objęte dyrektywą – do przygotowania odpowiednich procedur i kanałów zgłoszeniowych.

Obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów (ang. whistleblowing) oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi dotyczy podmiotów prawnych w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

OFERTA:

 • opracowanie dokumentacji i wdrożenie wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach oraz przepisach krajowych,
 • udostępnienie anonimowego, bezpiecznego i szyfrowanego kanału zgłoszeń SYGNALISTA24.INFO spełniającego wymagania Dyrektywy o sygnalistach,
 • przeprowadzenie szkolenia wstępnego z wdrożonych procedur,
 • sprawowanie nadzoru nad zasadami związanymi z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi,
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną dotyczącą wymagań w tym zakresie,
 • prowadzenie szkoleń okresowych i doraźnych osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w tym audytu kanału zgłoszeń.

Oferta do pobrania:

Doering&Partnerzy. Oferta sygnalista

Ogólne informacje na temat Ustawy o sygnalistach, do pobrania:

Ustawa-o-sygnalistach

Dyrektywa unijna, do pobrania:

Sygnalista-dyrektywa-unijna-z-23.10.2019

Dyrektywa i ustawa o ochronie sygnalistów

Od kiedy weszła ochrona sygnalistów w Polsce?

17 grudnia 2021 r. to termin od kiedy sygnalista w UE jest chroniony.

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie również polskiej ustawy dot. osób zgłaszających nieprawidłowości. Czekamy na końcową wersję.

Przepisy wejdą na pewno w życie i jak to z reguły bywa – wprowadzą nowe obowiązki, do których będą musieli dostosować się przede wszystkim pracodawcy zatrudniający pow. 250 osób i w ciągu dwóch lat, pow. 50 osób. Nie dotyczy to wyjątkowej grupy, m.in. tzw. podmiotów obowiązanych z tytułu innej ustawy tzw. AML, które już powinny posiadać wyznaczone kanały zgłoszeniowe dla sygnalisty.

Jeżeli jesteś pracodawcą, koniecznie powinieneś zapoznać się z nowymi obowiązkami – niespełnianie tych wymagań jest oczywiście obłożone karami. Polski projekt ustawy o sygnalistach zakłada aż do 3 lat pozbawienia wolności. Czy tak będzie, niebawem się okaże.

Po co wprowadza się ustawę o ochronie sygnalistów?

Głównym celem ustawy jest zapewnienie skutecznej ochrony sygnalistom, czyli osobom, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa czy np. norm etycznych u danego pracodawcy.

Działalność sygnalistów powinna być więc na rękę dla firm, pozwoli wcześnie wykryć ewentualne nadużycia czy nieprawidłowości i im zaradzić. Może to dotyczyć zarówno kwestii majątkowych (np. nierzetelne rozliczanie się przez pracowników) ale także mobbingu czy innych okoliczności, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa i jego wyniki. Żeby jednak instytucja sygnalisty działała tak jak należy, potrzeba wprowadzić szereg obowiązków i praw, które mają zapewnić odpowiedni anonimowy kanał zgłoszeniowy, wdrożyć procedury dot. ochrony sygnalisty.

Kim jest sygnalista (ang. whistleblower)?

Sygnalista (również zgłaszającym, demaskator) to osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z jej pracą lub współpracą z firmą czy innym podmiotem. Katalog możliwych osób jest bardzo szeroki. Zgłaszającym może być:

 1. Pracownik bądź były pracownik.
 2. Kandydat aplikujący o pracę, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 3. Akcjonariusz lub wspólnik.
 4. Członek organu osoby prawnej.
 5. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Stażysta.
 7. Wolontariusz.
 8. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca).
 9. Przedsiębiorca.

Sygnalistą może być więc praktycznie każda osoba zaangażowana w działalność firmy, nie musi to być jej pracownik. Ochronie podobnej do ochrony sygnalisty podlega także osoba pomagająca mu przy zgłoszeniu.

Kto musi stosować ustawę o ochronie sygnalistów?

Na chwilę obecną projekt zakłada, że przepisy będą musiały stosować przedsiębiorstwa:

 1. Zatrudniające ponad 250 pracowników – te firmy będą musiały wprowadzić zasady ochrony sygnalistów w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy.
 2. Oraz zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników – te firmy będą musiały wdrożyć przepisy najpóźniej do dnia 17 grudnia 2023 r.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz powyżej 250 pracowników, to radzę jak najszybciej rozpocząć prace nad wdrożeniem rozwiązań wskazywanych projekcie ustawy o sygnalistach. Mając na uwadze, że przepisy miały obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. łatwo domyślić się, że duzi pracodawcy będą musieli wdrożyć odpowiednie procedury w ekspresowym tempie.

Jeżeli zatrudniasz poniżej 250 pracowników to na chwilę obecną możesz spać spokojnie (przynajmniej w tym zakresie) – masz jeszcze dwa lata na wprowadzenie odpowiedniej procedury. Nie dotyczy wybranych zakresów prawa, w których podmiot prowadzi działalność.

Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalistów?

Jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów? Obowiązki pracodawców

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie i wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Poza tym, koniecznie jest utworzenie kanałów zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń i prowadzenia tzw. działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych.

Regulamin musi zostać skonsultowany z zakładową organizacją związkową lub (w przypadku jej braku) z przedstawicielami pracowników. Ustawa przewiduje jedynie konsultacje, co oznacza, że nie trzeba uzyskiwać zgody organizacji związkowych/przedstawicieli pracowników.

Działanie ustawy o ochronie sygnalistów w praktyce

Jak te wszystkie zasady i obowiązki przekładają się na praktykę?

Podchodząc do tego użytecznie, pracodawca po pierwsze musi przyjąć regulamin zgłoszeń naruszania prawa. Dokument ten powinien regulować całą ścieżkę od zgłoszenia aż do rozstrzygnięcia sprawy, a więc wszystkie niżej opisane kwestie.

Posiadamy również bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info, który udostępniamy naszym klientom.

Działa już w wielu miastach i gminach oraz podmiotach zatrudniających >250 pracowników. Pierwszymi byli miasto Toruń, Ustka, Powiat Grajewo, Jasło. Zobacz, dlaczego wybór pada na kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info.

Norma ISO 37002. Whistleblowing management systems — Guidelines

Również Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracodawców wprowadzając normę ISO 37002:2021. Norma ta pod tytułem „Whistleblowing management systems — Guidelines” (System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne) określa wymagania, które należy spełnić, aby skutecznie obsługiwać zgłoszenia i chronić sygnalistę.

Norma ISO 37002:2021 jest skonstruowana według dobrze znanego schematu z innych norm ISO.

Norma ISO 37002:2021 określa m.in.

 • zakres niezbędnej ochrony sygnalistów,
 • w jaki sposób utrzymywać system zgłaszania (np. przez kanał taki jak SYGNALISTA24.info),
 • ustanawia zasady zarządzania systemem,
 • określa zakres niezbędnej dokumentacji, audytów oraz szkoleń.

System obsługi zgłoszeń nieprawidłowości bardzo trafnie wpisuje się w ideę, która przyświeca normom ISO dotyczącym zarządzania – czyli doskonaleniu organizacji. Mówi się o tym również w dyrektywie o ochronie sygnalisty i w projekcie polskiej ustawy. Nie należy zapominać o tym ważnym aspekcie związanym z prowadzeniem działalności.

Norma ta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość, branżę, miejsce prowadzenia działalności i inne wymagania. W bardzo skuteczny uzupełnia ona inne normy dotyczące systemów zarządzania, chociażby normę ISO 9001 czy też ISO 14001.

Nadal potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu ochrony sygnalisty?

Więcej na temat znajdziesz tutaj Kompletne wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony sygnalisty oraz pomocnik (niezbędnik) w podejściu do tematu: Wdrożenie ustawy o sygnalistach: Krok po kroku

Proszę pamiętaj! Poza samymi procedurami dotyczącymi sposobu zgłoszenia naruszenia, regulamin powinien też gwarantować bezstronność weryfikacji zgłoszeń, poprzez ustanowienie podmiotu wewnętrznego w strukturach pracodawcy lub poprzez niezależny podmiot zewnętrzny.

Życzymy powodzenia

Doering & Partnerzy