Oferta sygnalista

.

Doering & Partnerzy - Oferta Sygnalista

Dla Państwa stworzyliśmy kompleksową usługę SYGNALISTA24.INFO

Jak dowiedzieć się więcej na temat naszej usługi sygnalista? Poniżej przygotowaliśmy trzy specjalne linki, pod którymi znajdziecie Państwo szeroką ofertę oraz dokładnie opisane możliwości związane z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach oraz naszą usługą.

https://sygnalista24.info

https://www.facebook.com/SYGNALISTA24.info

https://www.linkedin.com/showcase/sygnalista24-info

Dlaczego musisz zwrócić na to uwagę?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii – powszechnie znana jako Dyrektywa o sygnalistach – weszła w życie 16 grudnia 2019 r.

Czas na wdrożenie wymagań przedstawionych w Dyrektywie upłynął 17 grudnia 2021 r.

Do tego momentu wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, a podmioty objęte dyrektywą – do przygotowania odpowiednich procedur i kanałów zgłoszeniowych.

Obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów (ang. whistleblowing) oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi dotyczy podmiotów prawnych w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Kompleksowe wdrożenie

Pełen zakres usług

opracowanie dokumentacji i wdrożenie wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach oraz przepisach krajowych,

udostępnienie anonimowego, bezpiecznego i szyfrowanego kanału zgłoszeń SYGNALISTA24.INFO spełniającego wymagania Dyrektywy o sygnalistach,

przeprowadzenie szkolenia wstępnego z wdrożonych procedur,

sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną dotyczącą wymagań w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad zasadami związanymi z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi

prowadzenie szkoleń okresowych i doraźnych osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów,

przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w tym audytu kanału zgłoszeń

Dedykowana aplikacja zgodna z
ustawą o ochronie sygnalistów.

Dyrektywa i ustawa o ochronie sygnalistów

Od kiedy weszła ochrona sygnalistów w Polsce?

17 grudnia 2021 r. to termin od kiedy sygnalista w UE jest chroniony.

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie również polskiej ustawy dot. osób zgłaszających nieprawidłowości. Czekamy na końcową wersję.

Przepisy wejdą na pewno w życie i jak to z reguły bywa – wprowadzą nowe obowiązki, do których będą musieli dostosować się przede wszystkim pracodawcy zatrudniający pow. 250 osób i w ciągu dwóch lat, pow. 50 osób. Nie dotyczy to wyjątkowej grupy, m.in. tzw. podmiotów obowiązanych z tytułu innej ustawy tzw. AML, które już powinny posiadać wyznaczone kanały zgłoszeniowe dla sygnalisty.

Jeżeli jesteś pracodawcą, koniecznie powinieneś zapoznać się z nowymi obowiązkami – niespełnianie tych wymagań jest oczywiście obłożone karami. Polski projekt ustawy o sygnalistach zakłada aż do 3 lat pozbawienia wolności. Czy tak będzie, niebawem się okaże.

Po co wprowadza się ustawę o ochronie sygnalistów?

Głównym celem ustawy jest zapewnienie skutecznej ochrony sygnalistom, czyli osobom, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa czy np. norm etycznych u danego pracodawcy.

Działalność sygnalistów powinna być więc na rękę dla firm, pozwoli wcześnie wykryć ewentualne nadużycia czy nieprawidłowości i im zaradzić. Może to dotyczyć zarówno kwestii majątkowych (np. nierzetelne rozliczanie się przez pracowników) ale także mobbingu czy innych okoliczności, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa i jego wyniki. Żeby jednak instytucja sygnalisty działała tak jak należy, potrzeba wprowadzić szereg obowiązków i praw, które mają zapewnić odpowiedni anonimowy kanał zgłoszeniowy, wdrożyć procedury dot. ochrony sygnalisty.

Kim jest sygnalista (ang. whistleblower)?

Sygnalista (również zgłaszającym, demaskator) to osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z jej pracą lub współpracą z firmą czy innym podmiotem. Katalog możliwych osób jest bardzo szeroki. Zgłaszającym może być:

 1. Pracownik bądź były pracownik.
 2. Kandydat aplikujący o pracę, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 3. Akcjonariusz lub wspólnik.
 4. Członek organu osoby prawnej.
 5. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Stażysta.
 7. Wolontariusz.
 8. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca).
 9. Przedsiębiorca.

Sygnalistą może być więc praktycznie każda osoba zaangażowana w działalność firmy, nie musi to być jej pracownik. Ochronie podobnej do ochrony sygnalisty podlega także osoba pomagająca mu przy zgłoszeniu.

Kto musi stosować ustawę o ochronie sygnalistów?

Na chwilę obecną projekt zakłada, że przepisy będą musiały stosować przedsiębiorstwa:

 1. Zatrudniające ponad 250 pracowników – te firmy będą musiały wprowadzić zasady ochrony sygnalistów w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy.
 2. Oraz zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników – te firmy będą musiały wdrożyć przepisy najpóźniej do dnia 17 grudnia 2023 r.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz powyżej 250 pracowników, to radzę jak najszybciej rozpocząć prace nad wdrożeniem rozwiązań wskazywanych projekcie ustawy o sygnalistach. Mając na uwadze, że przepisy miały obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. łatwo domyślić się, że duzi pracodawcy będą musieli wdrożyć odpowiednie procedury w ekspresowym tempie.

Jeżeli zatrudniasz poniżej 250 pracowników to na chwilę obecną możesz spać spokojnie (przynajmniej w tym zakresie) – masz jeszcze dwa lata na wprowadzenie odpowiedniej procedury. Nie dotyczy wybranych zakresów prawa, w których podmiot prowadzi działalność.

Kim jest sygnalista (ang. whistleblower)?

Sygnalista (również zgłaszającym, demaskator) to osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z jej pracą lub współpracą z firmą czy innym podmiotem. Katalog możliwych osób jest bardzo szeroki. Zgłaszającym może być:

 1. Pracownik bądź były pracownik.
 2. Kandydat aplikujący o pracę, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 3. Akcjonariusz lub wspólnik.
 4. Członek organu osoby prawnej.
 5. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Stażysta.
 7. Wolontariusz.
 8. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca).
 9. Przedsiębiorca.

Sygnalistą może być więc praktycznie każda osoba zaangażowana w działalność firmy, nie musi to być jej pracownik. Ochronie podobnej do ochrony sygnalisty podlega także osoba pomagająca mu przy zgłoszeniu.

Kto musi stosować ustawę o ochronie sygnalistów?

Na chwilę obecną projekt zakłada, że przepisy będą musiały stosować przedsiębiorstwa:

 1. Zatrudniające ponad 250 pracowników – te firmy będą musiały wprowadzić zasady ochrony sygnalistów w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy.
 2. Oraz zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników – te firmy będą musiały wdrożyć przepisy najpóźniej do dnia 17 grudnia 2023 r.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz powyżej 250 pracowników, to radzę jak najszybciej rozpocząć prace nad wdrożeniem rozwiązań wskazywanych projekcie ustawy o sygnalistach. Mając na uwadze, że przepisy miały obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. łatwo domyślić się, że duzi pracodawcy będą musieli wdrożyć odpowiednie procedury w ekspresowym tempie.

Jeżeli zatrudniasz poniżej 250 pracowników to na chwilę obecną możesz spać spokojnie (przynajmniej w tym zakresie) – masz jeszcze dwa lata na wprowadzenie odpowiedniej procedury. Nie dotyczy wybranych zakresów prawa, w których podmiot prowadzi działalność.

Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalistów?

Jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów? Obowiązki pracodawców

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie i wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Poza tym, koniecznie jest utworzenie kanałów zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń i prowadzenia tzw. działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych.

Regulamin musi zostać skonsultowany z zakładową organizacją związkową lub (w przypadku jej braku) z przedstawicielami pracowników. Ustawa przewiduje jedynie konsultacje, co oznacza, że nie trzeba uzyskiwać zgody organizacji związkowych/przedstawicieli pracowników.

Działanie ustawy o ochronie sygnalistów w praktyce

Jak te wszystkie zasady i obowiązki przekładają się na praktykę?

Podchodząc do tego użytecznie, pracodawca po pierwsze musi przyjąć regulamin zgłoszeń naruszania prawa. Dokument ten powinien regulować całą ścieżkę od zgłoszenia aż do rozstrzygnięcia sprawy, a więc wszystkie niżej opisane kwestie.

Posiadamy również bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info, który udostępniamy naszym klientom.


Działa już w wielu miastach i gminach oraz podmiotach zatrudniających >250 pracowników. Pierwszymi byli miasto Toruń, Ustka, Powiat Grajewo, Jasło. Zobacz, dlaczego wybór pada na kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info.

Norma ISO 37002. Whistleblowing management systems — Guidelines

Również Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracodawców wprowadzając normę ISO 37002:2021. Norma ta pod tytułem „Whistleblowing management systems — Guidelines” (System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne) określa wymagania, które należy spełnić, aby skutecznie obsługiwać zgłoszenia i chronić sygnalistę.

Norma ISO 37002:2021 jest skonstruowana według dobrze znanego schematu z innych norm ISO.

Norma ISO 37002:2021 określa m.in.
 • zakres niezbędnej ochrony sygnalistów,
 • w jaki sposób utrzymywać system zgłaszania (np. przez kanał taki jak SYGNALISTA24.info),
 • ustanawia zasady zarządzania systemem,
 • określa zakres niezbędnej dokumentacji, audytów oraz szkoleń.

System obsługi zgłoszeń nieprawidłowości bardzo trafnie wpisuje się w ideę, która przyświeca normom ISO dotyczącym zarządzania – czyli doskonaleniu organizacji. Mówi się o tym również w dyrektywie o ochronie sygnalisty i w projekcie polskiej ustawy. Nie należy zapominać o tym ważnym aspekcie związanym z prowadzeniem działalności.

Norma ta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość, branżę, miejsce prowadzenia działalności i inne wymagania. W bardzo skuteczny uzupełnia ona inne normy dotyczące systemów zarządzania, chociażby normę ISO 9001 czy też ISO 14001.

Nadal potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu ochrony sygnalisty?

Więcej na temat znajdziesz tutaj Kompletne wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony sygnalisty.

Proszę pamiętaj! Poza samymi procedurami dotyczącymi sposobu zgłoszenia naruszenia, regulamin powinien też gwarantować bezstronność weryfikacji zgłoszeń, poprzez ustanowienie podmiotu wewnętrznego w strukturach pracodawcy lub poprzez niezależny podmiot zewnętrzny.

Doering & Partnerzy

Doering & Partnerzy

Zaufalni nam

Referencje Sygnalista

Skip to content