Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

Dyrektywa o sygnalistach w rękach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Dyrektywa o sygnalistach w rękach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach za implementację przepisów zawartych w Dyrektywie o sygnalistach do krajowego porządku prawnego odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Samo Ministerstwo milczy na ten temat. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych brak informacji o postępie prac. Społeczny projekt ustawy o sygnalistach został przygotowany parę lat temu przyWięcej oDyrektywa o sygnalistach w rękach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii[…]

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy powinien być tak zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w bezpieczny sposób, aby zapewniał anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia i osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji uzyskanych od sygnalisty powinny mieć tylko osoby upoważnione. Ustanowione kanały zgłoszeniowe muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane: telefonicznie, za pomocąWięcej oWewnętrzne kanały zgłoszeniowe[…]

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiednim organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach?

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiednim organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach?

Drugim kanałem zgłoszeniowym – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie o sygnalistach – jest kanał zewnętrzny. Dyrektywa jednoznacznie nie wskazuje jaki organ powinien być tym właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach. Ta kwestia powinna być określona w stosowanych przepisach krajowych, na które ciągle czekamy. Trwają dyskusje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), aby to on byłWięcej oCzy Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiednim organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach?[…]

Kto musi wdrożyć wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach?

Kto musi wdrożyć wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach?

Na początku zawsze pojawia się pytanie czy moja organizacja podlega pod wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach? Pod Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii podlegają podmioty prawne z sektora publicznego i prywatnego. Podmioty te powinny wdrożyć odpowiednie procedury oraz udostępnićWięcej oKto musi wdrożyć wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach?[…]

Dyrektywa o ochronie sygnalistów a ochrona D&O. Ubezpieczenie od niespełnienia wymagań

Dyrektywa o ochronie sygnalistów a ochrona D&O. Ubezpieczenie od niespełnienia wymagań

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Wraz ze wzrostem wymagań i stale zmieniających się przepisów jest to istotne ubezpieczenie kadry. Dyrektywa o ochronie sygnalistów Kolejnym elementem prawnym jest omawiana na tym blogu Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Wdrożenie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oznaczać będzie dla przedsiębiorców obowiązek wdrożeniaWięcej oDyrektywa o ochronie sygnalistów a ochrona D&O. Ubezpieczenie od niespełnienia wymagań[…]

Ochrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Ochrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Poszanowanie prywatności i ochrona danych osobowych – to podstawowe prawa w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE. Są to dziedziny, w których sygnaliści mogą pomóc w ujawnianiu naruszeń, mogących szkodzić interesowi publicznemu. Sygnaliści mogą również pomóc w ujawnianiu naruszeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 (19) w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji,Więcej oOchrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych[…]

Ochrona sygnalisty a ochrona konsumentów

Ochrona sygnalisty a ochrona konsumentów

Jednym z istotnych działań sygnalistów jest zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze prawa konsumentów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii wymienia następujące akty prawne dotyczące prawa konsumentów i ochrony konsumentów. dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r.Więcej oOchrona sygnalisty a ochrona konsumentów[…]

Ochrona sygnalisty a zdrowie publiczne

Ochrona sygnalisty a zdrowie publiczne

Jednym z istotnych działań sygnalistów jest zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze zdrowia publicznego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii wymienia następujące akty prawne dotyczące zdrowia publicznego. Środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, regulowane następującymi aktamiWięcej oOchrona sygnalisty a zdrowie publiczne[…]

Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt

Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt

Ustanowienie regulacji prawnych dotyczących sygnalistów przyczyniłoby się również do poprawy egzekwowania istniejących przepisów i zapobiegania naruszeniom przepisów Unii w zakresie łańcucha żywnościowego, a w szczególności w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt. W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono ogólne zasady i wymagania,Więcej oOchrona sygnalisty a bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt[…]

Ochrona sygnalisty a ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe

Ochrona sygnalisty a ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe

Wzmocnienie ochrony sygnalistów przyczyni się również do zapobiegania naruszeniom przepisów Euro­pejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz odpo­wiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz do zniechęcania do naruszania tych przepisów. Ochrona ta poprawi również egzekwowanie odpo­wiednich przepisów dyrektywy Rady 2009/71/Euratom regulujących wspieranie i wzmacnianie skutecznej kultury bezpieczeństwaWięcej oOchrona sygnalisty a ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe[…]