Ochrona sygnalisty a ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe

Wzmocnienie ochrony sygnalistów przyczyni się również do zapobiegania naruszeniom przepisów Euro­pejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz odpo­wiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz do zniechęcania do naruszania tych przepisów. Ochrona ta poprawi również egzekwowanie odpo­wiednich przepisów dyrektywy Rady 2009/71/Euratom regulujących wspieranie i wzmacnianie skutecznej kultury bezpieczeństwa […]