Pływaki siatkobetonowe. Wdrożenie prac B+R. Etap I

Etap I „Opracowania technologii zmodyfikowanych pływaków siatkobetonowych i pomostów pływających oraz symulacji ich zachowania się w środowisku wodnym”

Projekt został zrealizowany w pierwszej połowie 2020 roku dla firmy Mazurskie Drewno Sp. z o.o. w Gołdapi przez konsorcjum: Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy oraz firmę Doering&Partnerzy, gdzie kierownikiem prac wdrożeniowych był dr inż. Marek Doering

Prace B+R niezbędne do stworzenia i wdrożenia modyfikacji technologii produkcji pływaków siatkobetonowych i kompozytowych wraz z inwestycją polegającą na zakupie wyposażenia w postaci maszyn technologicznych i wytrzymałościowych do laboratorium badawczego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/18  dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauk, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Mazurskie Drewno Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.