Audyt zewnętrzny projektu unijnego

.

Audyt zewnętrzny jest często obowiązkowym elementem rozliczania wsparcia otrzymanego z funduszy europejskich na realizację projektu badawczo-rozwojowego (B+R). Zasadniczym celem audytu jest zbadanie kwalifikowalności wydatków oraz potwierdzenie, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz innych zgód na daną inwestycję.

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu B+R

Każdy grantodawca stawia własne warunki, kiedy należy przeprowadzić niezależną kontrolę projektu. Często jest to wartość dofinansowania (np. 3 mln zł przy projektach z NCBiR) i po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków w projekcie.

Cele audytu zewnętrznego projektu:

Celem audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez niezależnego audytora opinii na temat:

 • realizacji zamierzeń i zobowiązań względem poszczególnych instytucji (grantodawców, Wód Polskich, RDOŚ, SANEPID-u, starostwa czy gminy) zgodnie z uzyskanymi warunkami, zgodami czy pozwoleniami;
 • realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem. Informacje powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji czy umowie;
 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 • poprawności dokumentowania pod kątem finansowym i ujęciem każdej operacji w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Co obejmuje audyt zewnętrzny?

Podczas audytu zewnętrznego projektu B+R następuje m.in. sprawdzenie:

 • czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, podpisaną umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • czy realizuje warunki stawiane przez instytucje, od których uzyskał zgody,
 • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące realizacji projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności projektu,
 • czy Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby projektu,
 • kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności wniosków o płatność,
 • zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
 • wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,
 • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów,
 • sposobu przechowywania dokumentacji projektowej,
 • czy Beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;
 • czy projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.

Kto może przeprowadzić audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny projektu musi przeprowadzić audytor z odpowiednimi kwalifikacjami:

 • doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
 • współpraca z innymi ośrodkami i ekspertami,
 • uprawnienia audytorskie, biegłego rewidenta lub inne np. ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych.

Jak przeprowadzić audyt zewnętrzny projektu. Krok po kroku

 1. Wybierz firmę audytorską. Podstawa to jej niezależność. Firma ta powinna posiadać doświadczenie w audytach unijnych projektów.
 2. Przygotuj dokumentację projektu. Przed rozpoczęciem audytu należy przygotować kompletną dokumentację projektu, w tym m.in. umowy, harmonogramy, koszty poniesione przez beneficjenta, raporty z postępu prac i wyniki projektu.
 3. Przygotuj harmonogram audytu. Harmonogram audytu powinien zostać stworzony w celu zapewnienia, że wszystkie wymagane dokumenty i etapy audytu zostaną wykonane w terminie.
 4. Przeprowadź audyt. Podczas audytu zewnętrznego firma audytorska będzie sprawdzać, czy projekt został zrealizowany zgodnie z wymaganiami unijnymi, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z umową, czy cele projektu zostały osiągnięte, a także czy beneficjent wykonał swoje obowiązki zgodnie z umową.
 5. Sporządź raport z audytu. Po zakończeniu audytu firma audytorska powinna sporządzić szczegółowy raport, w którym przedstawi wyniki audytu, rekomendacje i uwagi dotyczące projektu.
 6. Przekaż raport do władz unijnych. Po sporządzeniu raportu z audytu, powinien on zostać przekazany do władz unijnych, które podejmą decyzję w sprawie dalszych kroków, w tym możliwej korekty projektu lub zwrotu środków.

Podsumowanie

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu unijnego wymaga od beneficjenta należytego przygotowania dokumentacji projektu, powołanie zespołu osób zaangażowanych w projekcie, wyboru niezależnej firmy audytorskiej, przeprowadzenia audytu, a następnie sporządzenia i przekazania raportu do odpowiedniej jednostki grantodawcy.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów UE. Wśród nas są audytorzy-eksperci z wielu dziedzin. To umożliwia niezależny, profesjonalny audyt zewnętrzny projektu. Kontakt: Marek Doering, 690-495-513, marek@doering-partnerzy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content