Sygnalista – czyli kto? cd.

Co mówi na ten temat sama Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii? Definicja sygnalisty Osoba dokonująca zgłoszenia to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na etmat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Osoby   pracujące  […]