Ochrona sygnalisty. Zakres przedmiotowy Dyrektywy 2019/1937

Dyrektywa o sygnalistach ustanawia wspólne minimalne wymagania normy ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia prawa Unii: a) naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii określonych w załączniku do dyrektywy, dotyczące następujących dziedzin: zamówienia publiczne; usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska; […]